A) Piemērošanas joma

1. Jungheinrich Lift Truck SIA (turpmāk tekstā “Jungheinrich PROFISHOP”) piegādes programma attiecas tikai un vienīgi uz komercdarbību rūpniecības, tirdzniecības un amatniecības nozarēs, kā arī publisko tiesību juridiskajām personām Latvijā.

2. Šie VDN attiecās uz visiem mūsu piedāvājumiem, pirkuma un pakalpojumu līgumiem, tostarp konsultācijām un citām līgumiskām attiecībām Jungheinrich PROFISHOP uzņēmējdarbības ietvaros. Tie tiek piemēroti bez izņēmuma. Klienta darījumu noteikumi, kas neatbilst šiem VDN, nav piemērojami un šie VDN ir spēkā arī tad, ja mēs, zinot par klienta atšķirīgajiem noteikumiem, piegādi veicam bez īpašām atrunām.

3. VDN ir spēkā aktuālajā redakcijā, kāda tā attiecīgi bijusi pasūtījuma veikšanas brīdī. Publicējot kārtējo katalogu, visas ziņas par cenām, kā arī izstrādājumu un pakalpojumu apraksti (turpmāk “Produkti”), kas iekļauti iepriekšējos katalogos, vairs nav spēkā. Mums jebkurā brīdī ir tiesības mainīt VDN, kas tiks piemēroti turpmākajiem pasūtījumiem.

4. Atrunas, ierobežojumi, garantijas un VDN izmaiņas iegūst spēku tikai tad, ja tās mums tiek paziņotas rakstveidā un mēs tās pēc tam rakstveidā nepārprotami pieņemam saskaņā ar uzņēmuma iekšējo procedūru.

B) Līguma noslēgšana, līguma priekšmets

1. Pasūtījums tiks apstrādāts 1 nedēļas laikā kopš pasūtījuma saņemšanas brīža. 7 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas mēs varam apstiprināt pasūtījumu un noteikt piegādes termiņu vai atteikties no pasūtījuma pieņemšanas.

2. Mūsu piedāvājumi var tikt mainīti. Tie ir spēkā tikai un vienīgi precēm un pakalpojumiem Latvijā. Līgumi tiek noslēgti līdz ar mūsu rakstveida pasūtījuma apstiprinājumu vai elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu, kuru mēs nosūtām klientam tirdzniecībā ierastajā veidā (piem., e-pastā, faksā, vēstulē).

3. Mēs pieņemam pasūtījumus arī pa tālruni. Ja klients vēlas iepriekš pa tālruni veikto pasūtījumu papildus apstiprināt rakstveidā pa pastu vai tiešsaistē, lūdzam rakstveida pasūtījumā lietot atsauci uz iepriekš pa tālruni veikto pasūtījumu. Pretējā gadījumā mutvārdu pasūtījumus un rakstveida pasūtījumus mēs apstrādājam kā atsevišķi izpildāmus pasūtījumus.

4. Attiecībā uz produktu veidu un apjomu saistošs ir tikai un vienīgi mūsu rakstveida pasūtījuma apstiprinājums. Ja pasūtījuma apstiprinājums atšķiras no pasūtījuma, tiek uzskatīts, ka pasūtītājs tam piekrīt, ja tas nekavējoties neiebilst. Tas pats attiecas uz norādītajām cenām. Ja pēc kataloga iznākšanas mainās atsevišķu produktu cenas, mēs paturam tiesības pielāgot cenas. Attēlos izmantotais dekoratīvais materiāls nav iekļauts cenā.

5. Jaudas dati attiecas uz ekspluatāciju pie gaisa temperatūras +20 °C, līdzenas betona grīdas un sausiem lietošanas apstākļiem. Novirzes no norādītajiem ātrumiem ir pieļaujamas arī iepriekš minēto lietošanas apstākļu gadījumā ierasto pielaižu ietvaros.

6. Mēs bez ierobežojumiem paturam īpašuma un autortiesības, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesības uz interneta veikalā esošajām izmaksu tāmēm, zīmējumiem, attēliem un cita veida saturu. Tas īpaši attiecas uz produktu attēliem, produktu video un cita veida multimediju saturu interneta veikalā. Jebkāda veida izmantošanai, izplatīšanai, jo īpaši tālāknodošanai, pavairošanai, publicēšanai un piešķiršanai, tostarp pat tikai fragmentārai kopēšanai, ir nepieciešams iepriekš iegūt mūsu nepārprotamo piekrišanu. Mūsu tiešsaistes vietnē pieejamie produktu video kalpo tikai un vienīgi reklāmas mērķiem un nepamato ne pakalpojumu sniegšanas piekrišanu, ne jebkāda veida garantijas pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz iegādātajiem produktiem. Attiecībā uz produktu veida un apjoma aprakstu saistošs ir tikai un vienīgi mūsu rakstveida pasūtījuma apstiprinājums. Ja līgums netiek noslēgts, saņemtie materiāli ir nekavējoties jāizdzēš vai citādi jāiznīcina.

7. Ja nav norādīts citādi, pasūtītie produkti tiek piegādāti pa atsevišķām daļām. Šādos gadījumos klients veic montāžu. Ja klients uzdod mums veikt montāžu, spēkā ir mūsu piedāvājumā iekļautie montāžas noteikumi.

8. Veicot pasūtījumus tiešsaistē, pastāv iespēja noteiktiem produktiem noslēgt abonementu uz nenoteiktu laiku ar noteiktiem piegādes intervāliem. Abonementa pasūtījumiem spēkā ir attiecīgajā brīdī spēkā esošie VDN kopā ar abonementu pasūtījumu darījumu noteikumiem, kas ir pieejami interneta veikala saitē www.jh-profishop.lv/vdn.

C) Piegādes termiņš, kavējums

1. Mūsu piegādes laiks parasti ir 2 līdz 4 darba dienas Latvijas teritorijā pēc pasūtījuma apstiprinājuma, ja prece ir mūsu noliktavā un ja pasūtījumā nav norādīts citādāk. Mūsu tīmekļa vietnē (interneta veikalā) klients var atrast nesaistošas norādes par mūsu izplatīto produktu pieejamību (piem., attiecīgā produkta atsevišķajā lapā).

2. Ja pasūtījuma apstrādes laikā mēs konstatējam, ka klienta pasūtītie produkti nav pieejami, mēs par to atsevišķi informējam klientu.

3. Pasūtījuma apstiprinājumā tiek norādīts piegādes laiks, kura atskaite sākas līdz ar mūsu pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanu, tomēr ne ātrāk par brīdi, kad klients ir sniedzis un no tā ir saņemta nosūtīšanai nepieciešamā informācija un priekšapmaksa.

4. Piegāde tiek veikta uz klienta norādīto piegādes adresi. Ja klients ir norādījis nepareizu, nepilnīgu vai neskaidru piegādes adresi, viņš sedz visas tā rezultātā radušās izmaksas. Apstiprinātas piegādes cenas ir spēkā tikai tad, ja kopējais pasūtījums tiek piegādāts vienā klienta norādītā piegādes adresē, ja piegāde jāveic vairākās klienta norādītās piegādes adresēs, tiks piemērotas papildus saskaņotas piegādes cenas.

5. Ja mēs kavējam kādu nepārprotami apstiprinātu piegādes termiņu, klientam ir tiesības par katru pilno nokavējumu nedēļu pieprasīt vienreizēju kavējuma kompensāciju līgumsoda veidā 0,5 % apmērā no pasūtījuma vērtības, kas tam netika laikus piegādāta vai kas nav lietojama atbilstīgi noteikumiem, tomēr kopā ne vairāk kā 5 % apmērā no pasūtījuma neto vērtības. Šis ierobežojums nav spēkā mūsu likumīgo pārstāvju vai vadošo darbinieku rupjas neuzmanības, ļauna nolūka vai likumā obligāti noteiktas atbildības gadījumā. Piegāde ar defektiem netiek uzskatīta par kavētu piegādi.

6. Ja ir iestājies preču un / vai pakalpojumu piegādes kavējums un klients mums piešķir saprātīgu papildu termiņu, iesniedzot rakstveida paziņojumu, ka viņš pēc šī termiņa beigām atsakās no preču un / vai pakalpojumu pieņemšanas, klientam pēc papildu termiņa beigām, ir tiesības saskaņā ar likumu atkāpties no līguma. Papildu termiņš nav jānosaka, ciktāl likums nenosaka citādāk. Pēc mūsu pieprasījuma klients saprātīgā termiņā paziņo, vai tas izmanto savas tiesības atkāpties no līguma.

7. Izņemot gadījums, kas paredzēti VDN G sadaļas 2. punktā, klientam nav tiesības prasīt gan līgumsodu, gan zaudējuma atlīdzību par piegādes kavējumu. Līgumsoda apmaksa izslēdz zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.

8. Ja klients kavē pieņemšanu, mums ir tiesības vai nu uzglabāt preci pie sevis, par ko mēs klientam izrakstām rēķinu par noliktavas izmaksām, kas tā rezultātā ir radušās, un vienlaikus pieprasīt līguma izpildi, vai noteikt saprātīgu papildu termiņu preces pieņemšanai vai atkāpties no līguma un realizēt preci citā veidā. Atkāpjoties no līguma, klientam ir jāsedz izmaksas, kas radušās līguma neizpildes rezultātā.

D) Cenas, samaksas noteikumi, uzrēķināšana

1. Mūsu interneta veikalā norādītās cenas attiecas uz piegādi Latvijā, ciktāl pie preces interneta veikalā nav norādīta atšķirīga informācija. Attiecīgā rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošo PVN mēs rēķinā norādām atsevišķi. Izrakstītā rēķina summas ir jāsamaksā 10 dienu laikā pēc rēķina sagatavošanas datuma. Mēs paturam tiesības piemērot atšķirīgu apmaksas veidu, piemēram, pēcapmaksu.

2. Maksājumu veic pēc rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu.

3. Jebkāda veida Jungheinrich PROFISHOP apstiprinātus kompensācijas prasījumus Jungheinrich PROFISHOP ieskaita klienta norādītājā kontā. Mēs paturam tiesības noraidīt atsevišķus maksājumu veidus.

4 . Klientam ir iespēja saņemt rēķinu elektroniskā vai papīra formā. Elektroniska rēķina gadījumā klients sedz izmaksas un uzņemas risku attiecībā uz interneta piekļuves un tiešsaistes savienojumu nodrošināšanu, kas nepieciešami rēķina datu ieguvei.

5 . Attiecībā uz mūsu prasījuma tiesībām klientam ir uzrēķina un/vai aizturējuma tiesības tikai tad, ja viņa pretprasījuma tiesībām ir likumisks pamats, šādas tiesības nav apstrīdētas vai mēs tās esam atzinuši. Klienta prasījuma tiesības pret mums nedrīkst cedēt, bez iepriekšējas rakstiskas mūsu piekrišanas.

E) Īpašumtiesības

1. Mēs paturam īpašumtiesības uz visiem produktiem (preces, kurām piemērojamas īpašumtiesības) un papildu pakalpojumiem, kas ir apmaksājami, līdz pilnībā ir apmaksāti visi prasījumi, kas mums pienākas no darījumu attiecībām izrietošajiem parādiem. Kārtējā rēķina gadījumā viss preču kopums, uz kuru paturētas īpašumtiesības, kalpo prasījumu nodrošināšanai.

2. Kamēr pastāv priekšnoteikums īpašumtiesību saglabāšanai, piegādāto preču kā viena veseluma vai to daļu tālāka pārdošana, ieķīlāšana vai nodrošinājuma nodošana var tikt veikta vienīgi ar mūsu rakstveida piekrišanu. Preces, kas piegādātas bet īpašumtiesības nav pārgājušas uz klientu, ir jāuzglabā un jāaizsargā atbilstoši kā krietnam un rūpīgam saimniekam, un atbilstoši jāapdrošina pret visiem ierastā uzņēmējdarbībā paredzamajiem riskiem.

3. Ja klients ir iegādājies preci tālākpārdošanas mērķiem, uz kuru īpašumtiesības nav pārgājušas, klientam tas ir atļauts tikai pēc pilnas mūsu rēķina apmaksas.

4. Ja attiecībā pret mums pastāvošo nodrošinājumu preču vērtība pārsniedz prasījumu vērtību pret klientu par vairāk nekā 10 %, mūsu pienākums ir pēc klienta pieprasījuma attiecīgā apmērā atbrīvot to no nodrošinājuma pēc klienta izvēles.

5. Ja klients pārkāpj šajā sadaļā minētos pienākumus attiecībā uz īpašumtiesībām, mums ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

F) Prasījuma tiesības materiālo un juridisko trūkumu gadījumā

I) Attiecībā uz produktu materiālajiem trūkumiem mēs sniedzam šādu garantiju:

1. Iebildumi par trūkumiem ir jāvērš pret mums rakstveidā, ievērojot Komerclikuma 411. pantu. Kā noteikts likumā, iespējami īsā laikā pēc preces saņemšanas tā ir jāpārbauda. Acīmredzami trūkumi ir jānorāda, veicot attiecīgu piezīmi preču pavadzīmē, un jāpaziņo mums vienas nedēļas laikā pēc preces saņemšanas. Apslēptie trūkumi ir jāpaziņo mums rakstveidā vienas nedēļas laikā pēc to atklāšanas.

2. Visas produktu daļas, kurām nodošanas brīdī jau bija materiāli trūkumi, vai pakalpojumus, kam jau pieņemšanas brīdī bija trūkumi, mēs pēc mūsu izvēles vai nu bez maksas izlabojam, vai nu piegādājam no jauna. Daļas, kas šīs papildu izpildes ietvaros tiek nomainītas, pēc demontāžas kļūst par mūsu īpašumu. Klientam ir jāpiešķir mums pietiekami daudz laika un iespēju veikt papildu izpildi. Mums nav pienākums veikt šādas papildu darbības. Ja novirze no saskaņotajām vai ierastajām īpašībām vai izmantojamības ir neliela, klientam nav tiesības prasīt materiālo trūkumu novēršanu.

3. Mēs sedzam savas izmaksas, kas radušās trūkumu novēršanas sakarā. Tas nav spēkā, ciktāl mūsu izdevumi, it īpaši ceļa un transporta izdevumi, paaugstinās tāpēc, ka produkts vēlāk tika pārvests uz citu vietu nekā izpildes vieta. Ja klienta noteiktais saprātīgais termiņš netiek ievērots, klientam ir tiesības pēc savas izvēles samazināt pirkuma cenu ar mums saskaņotā apmērā vai atkāpties no līguma. Pēc mūsu pieprasījuma klients saprātīgā termiņā paziņo, kādas tiesības īstenot ir izvēlējies.

4. Klienta tālejošākas prasījuma tiesības trūkumu vai trūkumu seku zaudējumu dēļ, vai saistībā ar tiem neatkarīgi no tiesiskā iemesla pastāv tikai atbilstoši G sadaļas 2. punktā noteiktajam.

5. Jaunu produktu rūpniecisko trūkumu noilgums ir 12 mēneši no riska pāriešanas dienas, izņemot G sadaļas 2. punktā minētos gadījumus, kuriem spēkā ir likumā noteiktais noilguma termiņš.

6. Ciktāl konkrētajā gadījumā nav nepārprotami paredzēts citādi, klienta prasījuma tiesības lietotu produktu materiālo trūkumu dēļ, paturot tiesības uz G sadaļas 2. punktā noteikto, ir izslēgtas.

7. Par jebkādām sekām, kas izriet no turpmāk minētajiem apstākļiem, mēs neuzņemamies atbildību:

• nepiemērota vai nelietpratīga apkope vai izmantošana, jo īpaši pārslodze;

• klienta vai trešās personas veikta nepareiza montāža vai pieņemšana ekspluatācijā;

• nodilums vai lietošanai raksturīgs nolietojums.

8. Ja klients vai trešās personas bez mūsu iepriekšējas nepārprotamas piekrišanas nelietpratīgi maina vai remontē produktu, klientam attiecībā uz to vai no tā izrietošām sekām pret mums nepastāv prasījuma tiesības par materiālo trūkumu atlīdzināšanu.

9. Mēs nesniedzam atbilstības vai cita veida garantiju mūsu produktiem. Tiktāl nevienam no mūsu aprakstiem, solījumiem vai cita veida izteikumiem — ne pirms, ne pēc līguma noslēgšanas — nav piedēvējams garantijas raksturs.

II. Attiecībā uz produktu juridiskajiem trūkumiem mēs sniedzam šādu garantiju:

Mūsu pienākums ir piegādāt produktus, kas ir brīvi no trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām un autortiesībām. Ja trešās personas izvirza pamatotas pretenzijas, kas izriet no rūpnieciskā īpašuma tiesībām vai autortiesībām, pret produktiem vai to daļām, mēs pēc savas izvēles, sedzot izmaksas, vai nu attiecīgajam produktam iegūsim izmantošanas tiesības, vai nu mainīsim to tā, lai rūpnieciskā īpašuma tiesības vai autortiesības netiktu pārkāptas, vai arī nomainīsim produktu (vai tā attiecīgās daļas). Ja to nav iespējams veikt atbilstoši mums pieņemamiem nosacījumiem, klientam ir tiesības atkāpties no līguma. Paturot tiesības uz šajos VDN G sadaļas 2. punktā noteikto, klients nevar prasīt kompensāciju par veltīgiem izdevumiem vai zaudējumu kompensāciju.

G) Atbildība

1. Turpmākie nosacījumi ir spēkā attiecībā uz zaudējumu kompensācijas prasījuma tiesībām, kas jebkāda iemesla dēļ tiek izvirzītas pakalpojuma dēļ, papildus pakalpojumam vai pakalpojuma vietā, kā arī izdevumu kompensācijai un atbrīvojumam no maksājuma prasījumiem (turpmāk tekstā “kompensācijas tiesības”). Prioritārs ir regulējums attiecībā uz kavējumu (C sadaļa).

2. Mēs neuzņemamiem atbildību par kompensācijas tiesībām, kas tiek izvirzītas pret mums, jo īpaši tādiem zaudējumiem kā piemēram, atrautā peļņa, zaudējumi dīkstāves dēļ, ražošanas un izmantošanas pārtraukuma dēļ, kā arī netiešajiem zaudējumiem.

3. Pierādīšanas pienākums ar iepriekš minētajiem izņēmumiem nav atcelts.

4. Citas prasījuma tiesības nav piemērojamas. 

H) Jungheinrich PROFISHOP starpniecības darījumi

1. Jungheinrich zīmola elektrisko ierīču izplatīšanas starpniecība, kā arī īres transportlīdzekļi un apkopes pakalpojumi:

• piegādes līgumi par zīmola Jungheinrich jaunu elektrisko ierīču pārdošanu;

• līgumi par Jungheinrich PROFISHOP produktu portfelī esošo atsevišķo produktu (autoiekrāvēju un plauktu) nomāšanu, kā arī;

• līgumi par Jungheinrich autoiekrāvēju apkopi. Iepriekš minētos līgumus var noslēgt starp klientu un Jungheinrich Lift Truck SIA (turpmāk tekstā “Jungheinrich”). Jungheinrich PROFISHOP e-veikals līguma noslēgšanas gadījumā kļūst par Jungheinrich starpniecības pārstāvi. Līguma noslēgšanas gadījumā Jungheinrich ir vienīgā klienta kontaktpersona un spēkā ir tikai un vienīgi atbilstīgie Jungheinrich vispārīgie darījumu noteikumi, kas ir spēkā arī izplatīšanas līguma noslēgšanai, jo īpaši kavējumu, trūkumu vai zaudējumu gadījumā.

I) Tiesas piekritība, piemērojamie likumi)

1. Visi strīdi tiek skatīti Latvijas Republikas tiesās.

2. Visām juridiskajām attiecībām starp klientu un mums ir piemērojami tikai un vienīgi Latvijas Republikas normatīvie akti, kas tiek piemēroti iekšzemes līgumslēdzēju pušu starpā. Nepārprotami tiek izslēgta starptautisko privāttiesību normu piemērošana. Ja kāds no šo VDN nosacījumiem tagad vai nākotnē pilnībā vai daļēji zaudē spēku, nedarbojas vai nav īstenojams, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību un izpildāmību. Tiek uzskatīts, ka nosacījums, kas nedarbojas, ir zaudējis spēku vai nav īstenojams, ciktāl likumīgi pieļaujams, ir aizvietots ar tādu spēkā esošu un izpildāmu nosacījumu, kura saimnieciskais mērķis pēc priekšmeta, apjoma, laika, vietas un piemērošanas jomas visvairāk atbilst nosacījumam, kas nedarbojas, ir zaudējis spēku vai nav īstenojams.

J) Datu aizsardzība

1. Mēs nodrošinām mums nodoto klientu datu aizsardzību. Mēs saglabājam un pārvaldām datus, kas ir nepieciešami darījuma nokārtošanai, atbilstīgi likuma priekšrakstiem, jo īpaši atbilstīgi aktuāli spēkā esošo likumīgo datu aizsardzības nosacījumu prasībām.

2. Līdz ar pasūtījumu iegūtie dati tiek izmantoti līguma izpildei, nokārtošanai un, ja nepieciešams, atgriezeniskai saitei.

• Dati tiek nodoti sūtījumu piegādes uzņēmumam, kuram ir uzdots veikt piegādi, ciktāl tas ir nepieciešams preces piegādei.

• Maksājumu nokārtošanai mēs nododam klientu maksājuma datus kredītinstitūtam, kuram uzdots veikt maksājumu.

• Ja nepieciešams, maksājuma nokārtošanu mēs uzdodam trešajai personai, kas izmanto klienta maksājuma datus maksājuma nokārtošanas mērķiem. Trešās personas pienākums ir rīkoties ar informāciju atbilstīgi Latvijas datu aizsardzības likumiem.

• Pamatotas intereses pastāvēšanas gadījumā (piem., ja mēs veicam avansu) mēs vai pilnvarotā persona, kurai ir uzdota maksājuma nokārtošana, nepieciešamības gadījumā nododam līguma datus (uzņēmums, uzvārds, vārds, iela, mājas numurs, pasta indekss, vieta) trešajām personām kredītspējas novērtējumam, šīm trešajām personām uzliekot tādu pašu datu konfidencialitātes pienākumu. Jūsu aizsargājamās vajadzības tiek ņemtas vērā atbilstīgi likumā noteiktajiem nosacījumiem.

3. Atbilstīgi aktuāli spēkā esošajiem datu aizsardzības nosacījumiem klientam ir tiesības:

• Saņemt informāciju par datiem, kas ir par viņu saglabāti, kā arī veikt šo datu labojumu, bloķēšanu vai dzēšanu.

• Jebkurā laikā iebilst vai atsaukt datu izmantošanu reklāmas mērķiem. Pietiek ar vienkāršu paziņojumu, kas ir adresēts: Jungheinrich Lift Truck SIA, Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058 vai nosūtīts e-pastā uz adresi info@jh-profishop.lv, norādot uzņēmumu, uzvārdu, vārdu, pilnu adresi un, ja ir, klienta numuru. Nekādas izmaksas no tā neizriet, izņemot sūtīšanas izmaksas atbilstīgi pamata tarifam.

Plašāka un, iespējams, atjaunināta informācija ir apkopota mūsu konfidencialitātes paziņojumā.

Funkcionālās sīkdatnes ir atspējotas!

Ja vēlaties sarunāties ar pārdošanas aģentu, izmantojot tērzēšanu, jums ir jādod mums atļauja iespējot funkcionālos sīkfailus. Mēs varam tos aktivizēt, ja Jūs nospiežat tālāk esošo pogu, vai arī varat patstāvīgi konfigurēt sīkfailus, izvēloties sīkfailu iestatījumus zemāk.